Photo Electrician - Takumar 28mm 3.5

Electrician - Takumar 28mm 3.5

Electrician - Takumar 28mm 3.5